Ordinazioni sacerdotali 2018

Basilica San Pietro, Via S. Pietro, 41121 Modena MO, Italia